Общо събрание на 14.12.2015 год.

LZ2KAC     Управителният съвет на Сдружение „РАДИОКЛУБ ТУ – ГАБРОВО”, със седалище ул. „Х. Димитър” 4 – Габрово 5300 на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 25 ал.1 и ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 14.12.2015 год. от 17:30 часа в гр. Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, в зала 1401Б на ТУ – Габрово при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Сдружението за 2015 г.
2. Прекратяване на членство и приемане на нови пълноправни членове.
3. Организационни въпроси.
 
     При липса на кворум на основание чл. 26 ал. 1 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание се отлага с един час и ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18:30 часа.
 
     След приключване на Общото събрание ще се проведе тържествена вечеря, която ще бъде в ресторант "Лозата" от 19:30 часа.