Новини

Общо събрание на 14.12.2021 год.

LZ2KACУправителният съвет на Сдружение "РАДИОКЛУБ ТУ – ГАБРОВО", със седалище ул. "Х. Димитър" 4 – Габрово 5300 на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 25 ал.1 и ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква отчетно-изборно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 14.12.2021 год. от 17:00 часа в гр. Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, в зала 1401Б на ТУ – Габрово при следния дневен ред:

1. Приемане на нови пълноправни членове в Сдружението.
2. Прекратяване на членство в Сдружението, чл.15 и чл.17.
3. Отчет за дейността на Сдружението.
4. Текущи въпроси.

При липса на кворум на основание чл. 26, ал. 1 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание се отлага с един час и ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18:00 часа. Събранието ще се проведе съобразно изискванията и ограниченията при епидемиологичната обстановка за COVID-19. Ще бъде осигурена възможност и за онлайн участие.

Общо събрание на 06.04.2021 год.

LZ2KACУправителният съвет на Сдружение „РАДИОКЛУБ ТУ - ГАБРОВО”, със седалище ул. "Х. Димитър" 4 - Габрово 5300 на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 25 ал.1 и ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква отчетно-изборно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на живо на 06.04.2021 год. от 17:00 часа в гр. Габрово, ул. "Х. Димитър" 4, в зала 1401Б на ТУ - Габрово при следния дневен ред:
 
1. Приемане на нови пълноправни членове в Сдружението.
2. Прекратяване на членство в Сдружението, чл.15 и чл.17.
3. Отчет за дейността на Сдружението.
4. Текущи въпроси.
 
При липса на кворум на основание чл. 26 ал. 1 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание се отлага с един час и ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18:00 часа. Събранието ще се проведе съобразно изискванията и ограниченията при епидемиологичната обстановка за COVID 19. Ще бъде осигурена възможност за пълноправно онлайн участие в Общото събрание през уеб-базираната комуникационна платформа ZOOM, достъп до която ще получат всички членове на Сдружението.

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

     Управителният съвет на сдружението с нестопанска цел Радиоклуб ТУ-Габрово в обществена полза, от името на своите членове изказва сърдечна благодарност на представителите на китайския радиоклуб Guangdong Genesis Youth Radio Club Mr. Lee, Mr. She и Mrs. Chikuan за безвъзмездно предоставените на всички членове на радиоклуба, маски за предпазване по време на пандемията COVID-19.
     Маските са доставени с активното съдействие на председателя на БФРЛ Виктор Ценков LZ3NN, който ги изпраща по радиоклубовете и с лични средства покрива разходите за куриерската услуга.
     Още веднъж, скъпи колеги и приятели изказваме искрената си благодарност от указаното съдействие в кризисен момент на пандемия.
     Пожелаваме ви много здраве, късмет и успехи в благородните ви начинания.

     С уважение,
     Председател на УС
     Илия Неделчев LZ2IVN

Дарение от китайски радиолюбители със съдействието на БФРЛ на защитни маски

LZ2KACНа всички членове на Радиоклуб ТУ-Габрово са предоставени безвъзмездно от китайския радиоклуб Gunangdong Genesis Youth Radio Club, посредством БФРЛ защитни маски.
Маските се раздават от Председателя на радиоклуба.
 

Общо събрание на 10.12.2019 год.

LZ2KACУправителният съвет на Сдружение „РАДИОКЛУБ ТУ - ГАБРОВО”, със седалище ул. „Х. Димитър” 4 - Габрово 5300 на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 25 ал. 1 и ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 10.12.2019 год. от 17:00 часа в гр. Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, в зала 1401Б на ТУ – Габрово при следния дневен ред:

1. Прекратяване на членство и приемане на нови пълноправни членове.
2. Отчет за дейността на Сдружението за 2019 г.
3. Текущи въпроси.

 При липса на кворум на основание чл. 26 ал. 1 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание се отлага с един час и ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18:00 часа.

Kръжок по радиоелектроника за ученици

LZ2KACСДРУЖЕНИЕТО „РАДИОКЛУБ ТУ-ГАБРОВО“ организира кръжок по радиоелектроника за ученици от 6 до 8 клас включително (може и по-големи, или евентуално 5 клас). Изкаралите кръжока ще придобият начални теоретични знания и практически умения в областта на:
• електротeхника
• електроника
• радиотехника
• работа с любителска радиостанция

Занятията ще се провеждат от 17 часа в зала 1401Б на Технически Университет Габрово. За учениците курса ще беде безвъзмезден.
За подробности и записване тел. 0887327945.

Общо събрание на 07.05.2019 год.

LZ2KAC Управителният съвет на Сдружение „РАДИОКЛУБ ТУ – ГАБРОВО”, със седалище ул. „Х. Димитър” 4 – Габрово 5300 на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 25 ал.1 и ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква отчетно-изборно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 07.05.2019 год. от 17:00 часа в гр. Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, в зала 1401Б на ТУ – Габрово при следния дневен ред:

1. Приемане на нови пълноправни членове в Сдружението.
2. Прекратяване на членство в Сдружението, чл.15 и чл.17.
3. Отчет за дейността на Сдружението.
4. Избор на нов Управителен съвет на Сдружението.
5. Текущи въпроси.

При липса на кворум на основание чл. 26 ал. 1 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание се отлага с един час и ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18:00 часа.

Кръжок по радиоелектроника за ученици от 5 до 7 клас

LZ2KACСДРУЖЕНИЕТО „РАДИОКЛУБ ТУ-ГАБРОВО“ организира кръжок по радиоелектроника за ученици от 5 до 7 клас включително.

Изкаралите кръжока ще придобият начални теоретични знания и практически умения в областта на:
• електротехника;
• електроника;
• радиотехника;
• работа с любителска радиостанция.


На 30.10.2018 г. от 17:00 часа в зала 1401б на Технически Университет - Габрово ще се проведе сбирка за подробно разясняване организацията работата на кръжока. За учениците курса ще беде безвъзмезден.


За подробности и записване тел.: 0887327945.

КРЪЖОК НАЧИНАЕЩИ РАДИОЛЮБИТЕЛИ - АНОТАЦИЯ

 LZ2KAC     Радиолюбителството възниква като явление в края на 19 и началото на 20 век. Решаващи за това са откритията и изобретенията в областта на радиовълните и радиоразпръскването. Главната заслуга в това направление е на руския учен Александър Попов и на италианеца Джулиелмо Маркони. Двамата независимо един от друг работят по идеята за безжично предаване на информацията. Така на 7 май 1895 г. Попов демонстрира пред Руското физико-химично дружество своето изобретение, придобило нарицателното име „грозоотметчик”. Това фактически е първата документирана информация свързана с изобретяването на радиото. През 1896 год. Маркони патентова в Англия „Система за далечно предаване на електрически сигнали и импулси". През 1904 год. като развива откритието на Едисон, че нагорещен катод емитира електрони, Флеминг създава двуелектродната лампа. Две години по-късно през март 1906 год. Роберт Либен патентова триода, първата лампа, която може да усилва. Почти веднага Ли дьо Форест полага началото на практическото приложение на триода и производството на лампова апаратура.
     През април 1912 год. от борда на потъващия кораб „Титаник” за първи път е предаден сигналът за помощ CQD, предшественика на сигнала SOS.

Общо събрание на 12.12.2017 год.

LZ2KAC     Управителният съвет на Сдружение „РАДИОКЛУБ ТУ – ГАБРОВО”, със седалище ул. „Х. Димитър” 4 – Габрово 5300 на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 25 ал. 1 и ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 12.12.2017 год. от 17:00 часа в гр. Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, в зала 1401Б на ТУ – Габрово при следния дневен ред:

1. Прекратяване на членство и приемане на нови пълноправни членове.
2. Отчет за дейността на Сдружението за 2017 г.
3. Текущи въпроси.
 
     При липса на кворум на основание чл. 26 ал. 1 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание се отлага с един час и ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18:00 часа.