• Габрово
 • Габрово2
 • Габрово3

За нас

СДРУЖЕНИЕТО „РАДИОКЛУБ ТУ-ГАБРОВО“ е юридическо лице с нестопанска цел регистрирано от група ентусиасти на 08.03.2002 г. Основни цели на сдружението са:

 • да обединява усилията и съгласува интересите на физическите лица за развитие на радиолюбителското движение;
 • да съдейства за повишаване професионалната и спортно-техническата подготовка на своите членове;
 • да представлява своите членове в Международния радиолюбителски съюз и пред националните радиолюбителски организации;
 • да представлява и защитава правата на членовете си пред държавни органи и други организации в Република България.
 • да разпространява радиотехнически знания, да пропагандира радиолюбителството и създава условия за масовизирането му;
 • да участва в провеждани спортни и други представителни мероприятия от международен, национален и регионален мащаб;
 • да организира и провежда спортно-състезателна радиолюбителска дейност;
 • да подпомага своите членове за придобиване на по-висок радиолюбителски клас;
 • да осъществява информационна и издателска дейност по проблемите на радиолюбителското движение;
 • да строи радиолюбителски устройства, радиостанции, ретранслатори, радиофарове и други за употребата им от радиолюбители, както и тяхната поддръжка.

 

Средства, с които сдружението ще постига своите цели са:

 • членски внос от неговите членове;
 • целеви средства, доброволни вноски, дарения, завещания, спонсорство;
 • други източници.