• Габрово2
  • Габрово
  • Габрово3

Новини

Общо събрание на 20.12.2022 год.

 LZ2KACУправителният съвет на Сдружение "РАДИОКЛУБ ТУ – ГАБРОВО", със седалище ул. "Х. Димитър" 4 – Габрово 5300 на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 25 ал.1 и ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква отчетно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на живо на 20.12.2022 год. от 17:00 часа в гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев Детския" № 3, в заседателната зала на технологичния център на ТУ - Габрово (до К1 Интеграла) при следния дневен ред:

1. Приемане на нови пълноправни членове в Сдружението.
2. Прекратяване на членство в Сдружението, чл.15 и чл.17.
3. Отчет за дейността на Сдружението.
4. Текущи въпроси.

При липса на кворум на основание чл. 26 ал. 1 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание се отлага с един час и ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18:00 часа.