• Габрово
  • Габрово2
  • Габрово3

Новини

Общо събрание на 19.12.2023 год.

 LZ2KAC
Управителният съвет на Сдружение „РАДИОКЛУБ ТУ – ГАБРОВО”, със седалище ул. „Х. Димитър” № 4 – Габрово 5300 на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 25 ал.1 и ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква отчетно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 19.12.2023 год. от 17:00 часа в гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския“ № 5, в конферентната зала на Центъра по компетентност на ТУ – Габрово при следния дневен ред:


1. Приемане на нови пълноправни членове в Сдружението, чл. 10.
2. Прекратяване на членство в Сдружението, чл.15 и чл.17.
3. Отчет за дейността на Сдружението от Председателя на УС.
4. Текущи въпроси.


При липса на кворум на основание чл. 26 ал. 1 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание се отлага с един час и ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18:00 часа.


Председател на УС:                              
(д-р Ил. Неделчев)