Общо събрание на 06.04.2021 год.

LZ2KACУправителният съвет на Сдружение „РАДИОКЛУБ ТУ - ГАБРОВО”, със седалище ул. "Х. Димитър" 4 - Габрово 5300 на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 25 ал.1 и ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква отчетно-изборно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на живо на 06.04.2021 год. от 17:00 часа в гр. Габрово, ул. "Х. Димитър" 4, в зала 1401Б на ТУ - Габрово при следния дневен ред:
 
1. Приемане на нови пълноправни членове в Сдружението.
2. Прекратяване на членство в Сдружението, чл.15 и чл.17.
3. Отчет за дейността на Сдружението.
4. Текущи въпроси.
 
При липса на кворум на основание чл. 26 ал. 1 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание се отлага с един час и ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18:00 часа. Събранието ще се проведе съобразно изискванията и ограниченията при епидемиологичната обстановка за COVID 19. Ще бъде осигурена възможност за пълноправно онлайн участие в Общото събрание през уеб-базираната комуникационна платформа ZOOM, достъп до която ще получат всички членове на Сдружението.