КРЪЖОК НАЧИНАЕЩИ РАДИОЛЮБИТЕЛИ - АНОТАЦИЯ

 LZ2KAC     Радиолюбителството възниква като явление в края на 19 и началото на 20 век. Решаващи за това са откритията и изобретенията в областта на радиовълните и радиоразпръскването. Главната заслуга в това направление е на руския учен Александър Попов и на италианеца Джулиелмо Маркони. Двамата независимо един от друг работят по идеята за безжично предаване на информацията. Така на 7 май 1895 г. Попов демонстрира пред Руското физико-химично дружество своето изобретение, придобило нарицателното име „грозоотметчик”. Това фактически е първата документирана информация свързана с изобретяването на радиото. През 1896 год. Маркони патентова в Англия „Система за далечно предаване на електрически сигнали и импулси". През 1904 год. като развива откритието на Едисон, че нагорещен катод емитира електрони, Флеминг създава двуелектродната лампа. Две години по-късно през март 1906 год. Роберт Либен патентова триода, първата лампа, която може да усилва. Почти веднага Ли дьо Форест полага началото на практическото приложение на триода и производството на лампова апаратура.
     През април 1912 год. от борда на потъващия кораб „Титаник” за първи път е предаден сигналът за помощ CQD, предшественика на сигнала SOS.
     В годините преди Първата световна война се появяват първите радиолюбители. В самото начало те само конструират радиоапаратура, основно приемници, като следят връзките на служебните станции. По късно се появява и закономерния стремеж за двустранни радиовръзки. Радиолюбителите още от самото начало на дейността си стават пионери в изследването и разпространението на радиовълните. Появяват се първите радиолюбителски организации. През 1913 г. в САЩ е регистрирана официално първата в света радиолюбителска организация. Създаден е „Радиоклуб на Америка”. През 1925 г. в Париж се създава Международния съюз на радиолюбителите IARU. На 5 юни 1926 г. група софийски граждани провеждат събрание в салона на софийското градско казино за учредяване на „Български радиоклуб”. Това може да се смята за рождената дата на организираното радиолюбителско движение у нас.
     Радиолюбителите са хора, които имат за хоби активното изучаване на всичко свързано с радиовълните и тяхното разпространение. Като се започне от конструирането на различни видове антени, изработване или изследване на приемо-предавателна апаратура, работеща на различни честоти и с различна модулация и мощност, експериментиране възможностите за разпространение на радиосигналите в различните часове на денонощието и през различните сезони, обмяната на опит и информация с други радиолюбители и се стигне до използването на построената апаратура за отмора и участие в специфични радиолюбителски състезания.
     Радиолюбителството на първо място дава сериозни технически познания. Процесът на обучение и самообучение е изключително ефективен, защото е продиктуван от собствен интерес, а не от нечия принуда. Резултатите от приемането на първите сигнали независимо дали със собствено конструиран приемник или с фабричен такъв, бледнеят пред усещането, от излъчването в ефира, което може да бъде чуто в цял свят. Някои ще кажат: „И с мобилните телефони и чрез интернет се чуват в цял свят”. Разликата е огромна. Преимуществото на радиовълните е в това, че те са единствените и по-специално тези, които се разпространяват в областта на късите вълни, с които може да се предава информация практически до всяка точка на земното кълбо без тя да бъде препредавана, както това става обикновено в радиокомуникационните мрежи. Чрез интернет, спътниците, репитрите /клетките/ или други комуникационни мрежи прекъсването само на едно звено от мрежата може да доведе до срив на цялата система.
     Всеки не може да бъде радиолюбител. Това е друга особеност на хобито. Тази дейност във всички страни се намира под държавен контрол. Съгласно изискванията на законите на страната трябва да се положи изпит и да получи от администрацията специален уникален повиквателен знак. И тука е втората голяма разлика с Интернет, където в повечето случаи кореспондента е анонимен. Всеки радиолюбител е известен в цял свят с инициала си.
     Радиолюбителската дейност е дейност за обучение и самообучение по електротехника, радиотехника, радиоелектроника, радиотелеграфия, компютърна техника и други, извършвана без материален интерес. Радиолюбителите са хора, чието многостранно техническо хоби е свързано с изобретяване на радиото и развитието на електрониката. Основни направления на интересите са:
     • Конструиране на нова или модифициране на фабрична апаратура за радиопредаване, радиоприемане, електроакустика и др.
    За целта е необходимо да се придобият основни знания по: електротехника, градивни елементи в радиоелектрониката, токозахранване, радиоелектронни устройства и системи, антеннофидерни системи, електромагнитна съвместимост и др.
     Проектиране и анализиране на антеннофидерен тракт с помощта на програмен продукт MMANA – GAL.
   Приложение на микрокомпютър RASPBERRY PI в радиолюбителската практика, за Echolink, репитри, Zello и др. радиолюбителски нужди.
     Изграждане и настройка на WebSDR в различни честотни късовълнови и УКВ обхвати.
     Настройки и използване на радиолюбителската интернет мрежа
     Тестване и измерване с MFJ RF анализатор на:
     - антени – КСВ, импеданс, реактанс, резонансна честота и широчина на честотната лента;
     - антенни тунери – КСВ, широчина на честотната лента, честота;
     - усилватели – входни и изходни съгласуващи вериги, дросели, заглушители, режекторни филтри и компоненти;
    - коаксиални предавателни линии – КСВ, дължина, коефициент на скъсяване, приблизителен Q и загуби, резонансна честота и импеданс;
     - филтри - затихване, честотна лента на пропускане, импеданс.
     Измерване силата на полето и спектралният състав на W-F, M/W-FM/AM и SSB сигнали с радиочестотен анализатор на силата на поле Protek 3200.
     Работа с SDR-Kits мрежов вектроанализатор DG8SAQ VNWA 3E: базови настройки, калибриране на стандартите и настройки, относителна равнина и фаза, Смит диаграма, тестване на S-параметри, измерване на усилвател, съгласуване на антена, фазов ъгъл и вълнова съпротивление.
     • Осъществяване на далечни радиовръзки със стационарна и мобилна апаратура в разрешените за радиолюбителската дейност обхвати.
     За да може да работи в ефира всеки радиолюбител трябва да се лицензира в Комисията за регулиране на съобщенията, като положи изпит съответно за клас 2 и в последствие клас 1 и получи своя опознавателен знак. За целта трябва да се придобият знания в следните три раздела:
     - Електротехника и радиотехника;
     - Кодове и радиолюбителски съкращения. Правила и процедури за работа;
   - Нормативна уредба - Конституция и Конвенция на Международния Съюз по далекосъобщения (ITU), Правилник за радиосъобщенията на ITU, Закон за съобщенията, Наредба за радиолюбителската служба в Република България.
     За коректна радиовръзка трябва задължително да се усвоят етиката и процедурите на радиолюбителя.
    Освен с всяка точка на земята, радиолюбителите имат възможност да правят радиовръзки и с международната космическа станция ISS (International Space Station). На борда ѝ е разположена радиолюбителска апаратура с която екипажа провежда радиовръзки с хора от земята. Има софтуер, който показва движението на станцията и кога се намира над България в подходяща позиция за радиовръзка.
     Разработена е международна програма ARISS (Любителско радио на международна космическа станция), която дава възможност на ученици и студенти да говорят директно с членовете на екипажа на Международната космическа станция и да мотивира младите хора за наука, технологии и обучение. Радиолюбителски и космически агенции в САЩ, Русия, Канада, Япония и Европа са спонсор на тези вълнуващи експерименти.
     APRS (Automatic Packet Reporting System) е разновидност на цифровата ПАКЕТНА радиолюбителска радиовръзка. С този вид радиовръзка / чрез радиостанция или интернет / се предава информация за местонахождението на обектите (GPS координати, данни за земетресения - quake), в които има оборудване със система за APRS, както и информация от WX (метеорологични станции - meteo), изпращане на кратки съобщения под формата на SMS между APRS станциите и възможността за изпращане на съобщения до пощенските кутии (електронна поща). Всеки обект е обозначен със специални символи и номериране (symbol, SSID), с което дадена станция или обект може да се наблюдава на картите, използвани в APRS протокол. Освен кратките съобщения, метео данни и бюлетини, данни за природни бедствия като земетресения, голямото предимство на системата е визуализирането на координати на карта.
     Създадена е Радиолюбителска Спасителна Служба (ARES - Amateur Radio Emergency Service). По време на криза и природни бедствия, радиолюбителите често се използват като средство за комуникация при спешни случаи, когато кабелни, мобилни телефони и други конвенционални средства за комуникации се провалят.
     Радиолюбителите имат опит в импровизация на антени и източници на енергия и оборудването им днес може да се захранва от батерия или акумулатора на автомобила, слънчеви панели, преносими генератори задвижвани от двигатели с вътрешно горене и др.
    По тези причини много често именно радиолюбителите осигурят връзките при природни бедствия и аварии. Има много случаи за оказване на съдействие от радиолюбители в критични ситуации в които е спасен човешки живот.
     Всяка година в много страни се провеждат импровизирани учения по гражданска защита. Радиолюбителите могат да използват стотици честоти и бързо да установят радиовръзка за съдействане на различни институции.
    • Участие в спортни състезания с приложен характер.
     Необходимо е усвояване на различните режими на работата с радиостанцията включващи: SSB, CW, FM, RTTY, Dstar, DMR и съответните правила за провеждане на състезания. Протоколите за отчитане резултатите по време на състезанието се изготвят с приложен софтуер N1MM logger+, а насочването на антените се извършва N1MM Rotor.
     При работа на УКВ понякога радиолюбителите правят радиовръзки на
голямо разстояние чрез:
     - контакти чрез сателит
     - (TR) - тропосферно прохождение (при температурна инверсия);
     - (EME) - отражение от повърхността на луната
     - (MS) - с отражение от метеорни следи;
     - (AU) – Аврора (отражение от полярни сияния);
     - (ЕS) – Спорадик (отражение на Е-слоя на Йоносферата).
    Организират се и полеви дни в които радиолюбителите се изнасят на полеви условия на подходящо по височина и минимални електромагнитни смущения място. Организира се лагер, изграждат се необходимите антени и работни места, от които се провежда състезанието.
     Това е основната дейност, която се практикува от членовете на Радиоклуб ТУ-Габрово LZ2KAC.
     СДРУЖЕНИЕТО „РАДИОКЛУБ ТУ-ГАБРОВО“ е юридическо лице с нестопанска цел регистрирано от група ентусиасти на 08.03.2002 г. Основни цели на сдружението са:
     - да обединява усилията и съгласува интересите на физическите лица за развитие на радиолюбителското движение;
     - да съдейства за повишаване професионалната и спортно-техническата подготовка на своите членове;
    - да представлява своите членове в Международния радиолюбителски съюз и пред националните радиолюбителски организации;
     - да представлява и защитава правата на членовете си пред държавни органи и други организации в Република България.
     - да разпространява радиотехнически знания, да пропагандира радиолюбителството и създава условия за масовизирането му;
     - да участва в провеждани спортни и други представителни мероприятия от международен, национален и регионален мащаб;
     - да организира и провежда спортно-състезателна радиолюбителска дейност;
     - да подпомага своите членове за придобиване на по-висок операторски радиолюбителски клас;
     - да осъществява информационна и издателска дейност по проблемите на радиолюбителското движение;
   - да строи радиолюбителски устройства, радиостанции, ретранслатори, радиофарове и други за употребата им от радиолюбители, както и тяхната поддръжка.
     Средства, с които сдружението ще постига своите цели са:
     - членски внос от неговите членове;
     - целеви средства, доброволни вноски, дарения, завещания, спонсорство;
     - други източници.
 
Председател на УС д-р инж. Илия Неделчев